پروژه ها

ساختمان مسکونی 12 واحدی

کارفرما : جهانشیر حضوری

مشاوره ، طراحی ، نظارت و اجرا ی سیستم اعلام حریق و سیستم اطفاء حریق و سیستم فشار مثبت و تهویه و اگزاست فن و نصب و راه اندازی پمپ های آتش نشانی و اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در زمان پایان کار و سرویس و نگهداری دوساله …

مجتمع مسکونی 11 واحدی

کارفرما : شاه قلی

مشاوره , طراحی و تائید نقشه ، نظارت ، اجرا ، سیستم اعلام حریق و اطفا حریق وفشار مثبت و تهویه و اگزاست فن

اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در زمان پایان کار و سرویس و نگهداری دوسالهمجتمع 18 واحدی مسکونی – تجاری

کارفرما:جهانشیر حضوری

مشاوره , طراحی و تائید نقشه ، نظارت ، اجرا ، سیستم اعلام حریق و اطفا حریق وفشار مثبت و تهویه و اگزاست فن

اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در زمان پایان کار و سرویس و نگهداری دوساله

مجتمع مسکونی کامرانیه

کارفرما شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز

تعهد سرویس و تعمیر نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق و تهویه و اگزاست فن و …

مجتمع مسکونی 12 واحدی

کارفرما : ابوالفضل امامی و اقای رحمتی

مشاوره , طراحی و تائید نقشه ، نظارت ، اجرا ، سیستم اعلام حریق و اطفا حریق وفشار مثبت و تهویه و اگزاست فن و اخذ عدم خلاف معماری

اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در زمان پایان کار و سرویس و نگهداری دوساله

خانه کارگرغرب تهران

کارفرما:دبیر اجرای خانه کارگر_جناب قربانی

مشاوره، طراحی ، نظارت ، اجرا ، تامین تجهیزات سیستم اعلام حریق و اطفا حریق و تهویه و اگزاست فن به جهت تغییر کاربری از مسکونی به اداری

اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران و سرویس و نگهداری دوساله

مجتمع تجاری

کارفرما:نوابی

مشاوره ، طراحی ، نظارت و اجرا ی سیستم اعلام حریق و سیستم اطفاء حریق و سیستم فشار مثبت و تهویه و اگزاست فن و نصب و راه اندازی پمپ های آتش نشانی و اخذ تائیدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در زمان پایان کار و سرویس و نگهداری دوساله …

Enter your keyword